В рамките на тази дейност избраните 30 лица от целевата група ще бъдат подготвени теоретично и практически да предлагат иновативната социална услуга - предмет на настоящия проект , като асистенти на туристи с увреждания. За целта ще бъдат предприети следните действия:

  1. Провеждане на две специализирани обучения в областта на социалната услуга и едно обучения за подобряване на презентационните и комуникационни умения на лицата. Параметрите и модулите на всяко обучение ще бъдат както следва:

2.  Посещение на място в гр. Загреб, Хърватия на лицата от целевата група от община Рила– след като преминат успешно през трите обучителните курса лицата ще имат възможност да получат практическо обучение и обмяна на опит при партньора по проекта. Обучените лица ще видят на практика как се осъществява услугата достъпен туризъм чрез асистенти на туристи с увреждания. За целта лицата от целевата група ще бъдат командировани в гр. Загреб, Хърватия, като през целия престой ще могат да използват цялата база на асоциация Удруга Замисли под грижите и менторсвото на експерт от страна на партньора. За целите на проекта асоциацията ще предостави освен технически ресурси и експертна помощ , също и преводач, който ще придружава групата през цялото време.

Резултат: