Всички дейности, които община Рила ще предприеме за да популяризира проекта, са съобразени с документа „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020”. Целта на дейността е информиране на заинтересованите страни и местната общност относно дейностите, целите и постигнатите резултати по проекта, създаване на публичност и прозрачност на заложените дейности. Необходимите разходи, които ще се използват за създаването и изработка на материали и дейности, популяризиращи проекта, и пряко свързани с изпълнение на ангажиментите за публичност и прозрачност при реализация на проекта, са изчислени съгласно Насоките за кандидатстване по схемата за безвъзмездна финансова помощ. Средствата са планирани за осигуряване на следите материали и публични дейности- 200 броя информационни брошури, 1 бр. информационна табела и провеждане на две информационни събитие/пресконференция/ за текущото изпълнение на проекта. При всички мерки за информация и комуникация, предприети от бенефициента, изрично ще се указва финансирането от фондовете на ЕС на операцията, чрез:

Резултат:

В количествено измерение резултатите от осъществяване на дейностите по публичност и визуализация са: изработени 200 информационни брошури по проекта, изработена информационна табела и проведени две информационни пресконференции за местната общност и заинтересовани лица.