Като първа стъпка в изпълнението на проекта по трансфер и въвеждане на социалната иновация е да се проучат детайлно добрите практики и ноу хау, с които разполага нашия международен партньор от Р Хърватия- Асоциация Удруга Замисли. От 2005г. Асоциацията работи в полза на хора с увреждания и е въвела успешно инициативи за разработване на нови туристически продукти и дейности, насочени специално за хората с увреждания. В партньорство с местни туристически центрове асоциацията обучава и подготввя доброволци , които да придружават туристи с ограничена подвижност като техни лични асистенти и местни екскурзоводи. Благодарение на специалните условия, създадени за инвалидите и възрастните хора, през последните години значително са се увеличили броя на посещенията с цел отдих и туризъм в град Загреб, което от своя страна е довело до създаване на нови работни места и повишаване на жизнения стандарт на местното население.
Предвид че община Рила разполага благоприятни условия за развитие на туризъм и туризмът е приоритетен отрасъл за района, смятаме че тази успешна практика на нашия партньор може да се използва и адаптира за нуждите на Община Рила. Дейността по проучване на добрите практики и адаптиране на социалната иновация ще премине през следните етапи:

 

Резултат: