Общата цел на проекта е да се подобри достъпът до заетост и социалното включване на безработни и неактивни лица в неравностойно положение на пазара на труда в Община Рила чрез адаптиране и въвеждане на иновативна услуга за предлагане на достъпен туризъм в община Рила- асистенти на туристи с увреждания. Специфичните цели , чрез които ще бъде постигната общата цел на проекта са:

  • да се проучат детайлно добрите практики и ноу хау, с които разполага партньорска организация чрез провеждане на работни срещи за обмяна на опит и идеи ;
  • да бъдат идентифицирани и мотивирани за включване в проекта на 30 лица от целевата група - безработни и неактивни лица в неравностойно положение на пазара на труда;
  • да се повиши квалификацията и компетенциите на лицата от целевата група за предлагане на специализираната туристическа услуга "Асистент на туристи с увреждания" чрез провеждане на три специализирани обучения и организиране на посещение на място при партньора по проекта за добиване на практически умения и опит;
  • Да се популяризират и разпространят сред заинтересованите страни приложените добри практики и въведена социална иновация чрез серия от маркетинг инициативи.