В рамките на тази дейност избраните 30 лица от целевата група ще бъдат подготвени теоретично и практически да предлагат иновативната социална услуга - предмет на настоящия проект , като асистенти на туристи с увреждания. За целта ще бъдат предприети следните действия:

  1. Провеждане на две специализирани обучения в областта на социалната услуга и едно обучения за подобряване на презентационните и комуникационни умения на лицата. Параметрите и модулите на всяко обучение ще бъдат както следва:
  • практическо обучение за социален асистент/Полагане на грижи за възрастни хора и деца с увреждания/-- Асистентите ще усвоят основните техники за здравни грижи на деца и възрастни с различни увреждания,оказване на първа помощ, психологически подходи при работата с хора със специални потребности и др. Формата на обучение ще бъде квалификационен курс по част от професия Сътрудник социални дейности с хорариумът поне 90 уч.часа.
  • Практическо обучение за екскурзоводи- лицата ще преминат професионално обучение по част от професията “Екскурзовод”- курсистите ще се запознаят с основните понятия и принципи в туристическата дейност, социалната психология и туристическо поведение, структурата на туристическата индустрия: превозвачи, средства за настаняване и подслон, туристически атракции, посредници в туризма; Закони и наредби, регламентиращи туристическата дейност; Санитарно хигиенни изисквания за работа в туристическата индустрия; Екскурзоводска дейност и обслужване. Обучението ще включва поне 45 часа теоретическа подготовка и 45 часа практически занятия.
  • Обучение по ключови компетентности за подобряване на комуникационните и презентационни умения- екскурзоводското обслужване е свързано с представяне на голям обем информация, затова е много важно лицата да могат да комуникират и представят информацията по атрактивен начин и на добро професионално ниво. Основните акценти на обучението ще са върху определяне интересите на аудиторията и гъвкаво изграждане на начина, по който да бъде поднесена информацията; отработване на отношение към собствения език на тялото. След анализ на представянето ще се дават индивидуални насоки за подобряване на комуникационните умения на всеки един от участниците. Обучението ще бъде изцяло с практическа насоченост и хорариум минимум 30 уч. часа.

2.  Посещение на място в гр. Загреб, Хърватия на лицата от целевата група от община Рила– след като преминат успешно през трите обучителните курса лицата ще имат възможност да получат практическо обучение и обмяна на опит при партньора по проекта. Обучените лица ще видят на практика как се осъществява услугата достъпен туризъм чрез асистенти на туристи с увреждания. За целта лицата от целевата група ще бъдат командировани в гр. Загреб, Хърватия, като през целия престой ще могат да използват цялата база на асоциация Удруга Замисли под грижите и менторсвото на експерт от страна на партньора. За целите на проекта асоциацията ще предостави освен технически ресурси и експертна помощ , също и преводач, който ще придружава групата през цялото време.

Резултат:

  • Повишаване на квалификацията и компетенциите на лицата от целевата група чрез провеждане на обучения в три направления: за социален асистент/Полагане на грижи за възрастни хора и деца с увреждания/; за екскурзоводско обслужване и за подобряване на презентационните и комуникационни умения
  • Проведено посещение за обмяна на опит и добри практики и придобити практически умения за предоставяне на услугата " асистент на хора с увреждания"