Общата цел на проекта е да се подобри достъпът до заетост и социалното включване на безработни и неактивни лица в неравностойно положение на пазара на труда в Община Рила чрез адаптиране и въвеждане на иновативна услуга за предлагане на достъпен туризъм в община Рила- асистенти на туристи с увреждания. Специфичните цели , чрез които ще бъде постигната общата цел на проекта са: