Създаването на екопътеката „Старата железница” се явява етап от изпълнението на общата идея за осъществяването на проект „Подобряване на предлаганите туристически услуги, с цел опазване на биоразнообразието на територията на Природен парк „Рилски манастир”.

По същество общият проект, който идейно е разработен от специалистите в природния парк има за цел създаване на еко-маршрути в близост до оформените четири основни туристически комплекса на територията на природния парк. Екомаршрутите предлагат условия за почивка и туризъм на посетителите в посочените комплекси и чрез интерпретативни методи - провокиране на отношение у посетителите, целящо опазването на околната среда.

Екомаршрутът е разположен по протежението на р. Рилска, бившият маршрут на дековилката /влакчето/ за Рилския манастир и е предназначен да обслужва посетителите в заведенията и почивните бази разположени в районите на м. Елешница и м. Ягнилото.

Познавателният елемент на този маршрут е свързан с историческото развитие на района от 1903 г. (началото на Балабановата концесия) до преустановяването на експлоатацията на линията като икономически неизгодна през 1960 г. Екопътеката е интересна със своето разнообразие на дървесни и храстови видове, характерни за природния парк и поречието на река Рилска, както и почти всички представители на фауната. По екопътеката са разположени и оборудвани кътове за отдих, места за палене на огън, пейки и водостоци, внасящи допълнително емоционална наслада на посетителите.

Подходящ за хора с тежки физически увреждания е част от маршрута. Има достъп за МПС.