Като първа стъпка в изпълнението на проекта по трансфер и въвеждане на социалната иновация е да се проучат детайлно добрите практики и ноу хау, с които разполага нашия международен партньор от Р Хърватия- Асоциация Удруга Замисли. От 2005г. Асоциацията работи в полза на хора с увреждания и е въвела успешно инициативи за разработване на нови туристически продукти и дейности, насочени специално за хората с увреждания. В партньорство с местни туристически центрове асоциацията обучава и подготввя доброволци , които да придружават туристи с ограничена подвижност като техни лични асистенти и местни екскурзоводи. Благодарение на специалните условия, създадени за инвалидите и възрастните хора, през последните години значително са се увеличили броя на посещенията с цел отдих и туризъм в град Загреб, което от своя страна е довело до създаване на нови работни места и повишаване на жизнения стандарт на местното население.
Предвид че община Рила разполага благоприятни условия за развитие на туризъм и туризмът е приоритетен отрасъл за района, смятаме че тази успешна практика на нашия партньор може да се използва и адаптира за нуждите на Община Рила. Дейността по проучване на добрите практики и адаптиране на социалната иновация ще премине през следните етапи:

 • Ще бъде назначен екип от двама експерти от страна на водещата организация Община Рила, който ще отговаря за изпълнението на всички дейности по внедряването на социалната иновация - работните взаимоотношения с лицата ще се уредят в съответствие с насоките за кандидатстване по схемата – съобразени с Методологията за регламентиране на възнагражденията по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 2020“ в длъжностните характеристики на служителите ще бъде включено изпълнението на дейностите по проекта, които ще бъдат възложени с допълнително споразумение към трудовия договор или заповед за възлагане с ясно регламентирани задължения и отговорности на лицата и посочен номер на проекта.
  За място на изпълнение на всички дейности по проекта екипът ще използва изграденият Туристически информационен център при Община Рила. Тъй като Туристическият център не разполага с допълнителна налична техника за експертния екип, за административните нужди на служителите по проекта ще бъде закупено следното оборудване: 1 бр. мултифункицонално устройство ( принтер, скенер, копир), 2 броя персонален компютър с операционна система и офис пакет, 2 броя мобилен телефон, 2 бр. бюро с офис стол
 • Извършване на координирано съвместно изследване на прилаганите практики в сферата на достъпния туризъм за хора с увреждания в България и Р Хърватия- дейността ще се извършни съвместно с партньорската организация. За целта експертния екип от страна на Община Рила ще бъде командирован на място при партньора , където ще се проведат работни срещи с местните експерти. Служителите от Община Рила ще се запознаят на практика как се прилагат политиките по достъпен туризъм за хора с увреждания и как се осъществява услугата Асистиран туризъм за хора с увреждания.
 • Изготвяне на анализи и препоръки за адаптиране на социалната иновация в общината - след посещението на място и обмяната на опит експертния екип ще изготви детайлен анализ с възможностите за приложение на идеята за достъпен туризъм в община Рила чрез асистенти на туристи с увреждания.
 • Подбор на представители на целевата група, които ще бъдат обучени и ще предлагат иновативната услуга – ще бъдат идентифицирани 30 лица от целевата група по ИП 1: икономически неактивни лица, извън образование и обучение, в т.ч. обезкуражени лица; търсещи работа безработни лица и групи в неравностойно положение на пазара на труда. Подборът на лицата ще се осъществи от експертния екип като всички лица от целевата група от общината ще бъдат поканени да присъстват на встъпителната пресконференция за представяне на проекта и да се запознаят с дейностите и целите, след което ще имат възможност в определен срок да заявят интереса си за включване в проекта.

 

Резултат:

 • - Назначен експертен екип по проекта от две лица- служители на Община Рила
 • Закупено оборудване и обзавеждане за експертния екип, необходимо за изпълнение на дейностите по проекта както следва: 1 бр. мултифункицонално устройство ( принтер, скенер, копир), 2 броя персонален компютър с операционна система и офис пакет, 2 броя мобилен телефон, 2 бр. бюро с офис стол
 • Командироване на експертния екип до партньорската община с цел проучване на добрите практики и обмяна на опит
 • Изготвен 1 бр. Анализ на възможностите за приложение на идеята за достъпен туризъм в община Рила чрез асистенти на туристи с увреждания
 • Идентифицирани и избрани 30 лица от целевата група на проекта, които ще бъдат подготвени за асистенти на туристи с увреждания