Началото на маршрута започва в източният край на м. Кирилова поляна. Много от приоритетните за опазване видове на територията на ПП “Рилски манастир” са редки или застрашени, и чувствителни към все по-настъпателното човешко въздействие и присъствие. Сред тях са рилски ревен / rheum rhaponticum/ и Рилска иглика /Primula deorum/, които се срещат в частта от парка. Рилски ревен / rheum rhaponticum/ е един от локалните ендемити в Рила, включен в българския и европейски списък на редките и застрашени видове, както и в Червената книга на България.

И двата вида са приоритетни за опазване и бяха избрани за основен познавателен елемент на този маршрут. От гледна точка на туризма и по-специално на съвременните тенденции в търсенето и предлагането, с най-голям успех се ползват специализираните продукти, базирани върху интерпретация на конкретни обекти, които предлагат достатъчна атрактивност, интерес и съответно мотивация на по-широк кръг туристи да ги предпочетат.

По маршрута могат да се видят: изключителните ландшафти на долината на р.Рилска, бистрите Рибни езера, естествените местообитания на ценния растителен вид- Рилски ревен /Rheum rhaponticum/, както и находища на жълтата тинтява, на символа на природния парк рилската иглика и още много видове включени в Червената книга на РБългария и под закрила на Закона за биологичното разнообразие. Подходящ е за хора с леки физически увреждания.