Оценката на постигнатите резултати ще проследи връзката между заложените цели в проекта и неговото реално изпълнение. Оценката ще проследи на практика следните параметри:
• Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група;
• Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта;
• Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати.
С цел постигане на максимална обективност и безпристрастност тази дейност ще бъде изпълнена от външен изпълнител след проведена процедура за избор на изпълнител при спазване на приложимото българско законодателство.
Общата цел на оценката ще е да се измери ефективността на изпълнените предходни дейности по проекта и на степента, в която се постигат поставените целите. Същевременно ще се оценява и доколко успешно е финансовото управление на схемите проекта от гледна точка на извършените разходи спрямо заложените в бюджета на проекта, доколко ефективни са практиките и уменията на експертния екип и екипа по управление и организация на проекта.
При изпълнението на оценката ще се следват принципите и подходите на оценка с участие на целевите общности и преките потребителни от осъществените дейности. Съществен дял от събраната информация ще обхваща мненията, коментарите и споделеният практически опит на участниците от целевата група, както и на изпълнителите на финансираните дейности и на заинтересованите страни в лицето на организации на хора с увреждания и туроператорски фирми.
Изводите и заключенията от оценката на ефективността на осъществените дейности по проекта ще бъдат систематизирани в подробен доклад и ще се използват за идентифициране на конкретни предложения и препоръки които ще спомогнат за повишаването на цялостния ефект и въздействие на проекта.

Резултат:

  • Извършена обективна оценка на изпълнението на проекта от гледа на точка на поставените цели и постигнати резултати
  • Получаване на обратна връзка относно удовлетвореността от изпълнението на проекта от целевите групи и заинтересованите страни
  • Идентифицирани конкретни предложения и препоръки, които ще спомогнат за повишаването на цялостния ефект и въздействие на проекта.