Настоящият проект ще даде възможност на Община Рила да приложи нова социална политика, насочена към решаване на важни демографски и социални проблеми- за подобряване на възможностите на пазара на труда, както и за увеличаване на социалното включване. Целта на проекта е да се създадат условия и да се популяризира услугата достъпен туризъм за хора с увреждания в община Рила като се подготвят и обучат лица от целевата група да работят като лични асистенти и екскурзоводи на туристи с увреждания. Проектът ще включи 30 човека от целевата група- икономически неактивни и безработни лица,които имат интерес да бъдат обучени за асистенти на туристи с увреждания. Популяризирането на тези услуги и възможности за туризъм, като специален туристически продукт ще подобри достъпа до заетост на лицата и ще създаде допълнителна добавена стойност за местното население. При въвеждането на социалната иновация в сферата на достъпния туризъм ще използваме добрите практики и ноу-хау, които ще ни предостави нашия международен партньор от Р Хърватия- Асоциация Удруга Замисли. Трансферът и въвеждането на социалната иновация ще се осъществи с изпълнението на следните дейности:Организация и управление на проекта; Информиране и публичност; Проучване на добрите практики и адаптиране за нуждите на Община Рила на социална иновация ; Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересованите страни за прилагане на практика на идентифицираните добри практики и иновативни подходи; Разпространение и популяризиране на иновативната услуга „Достъпен туризъм в община Рила чрез асистенти на туристи с увреждания“; Оценка на постигнатите цели и резултати на проекта. Освен положителното въздействие върху пазара на труда чрез създаване условия за допълнителна заетост,изпълнението на проекта ще има допълнителен социален ефект,насочен към социалното включване и интеграция на хората с увреждания,тъй като туризмът е отличен метод за медико-социална и психологическа рехабилитация на лица с физически увреждания.